آدرس و شمـاره تلفن های حوزه معـاونت سمـا و دبیرخانه شورای سیاستگذاری

prآدرس و شمـاره تلفن های مرکز آموزشی و فرهنگی سما مشهد و دبیرخانه شورای نظارت و هماهنگی استان خراسان رضوی

نام بخــش

همکـــاران

شماره تلفن

معـــاون دانشــگاه و

رئیس مرکز سما و دبیر شورای نظارت و هماهنگی استان

آقاي دکتر ناصری

36629806

دفتر معاون دانشگاه و رئیس مرکز

آقای موسوی

روابط عمومی

آقای دوست زاده

36617930

امور آموزشی و پژوهشی

فوق برنامه و تربیت بدنی

خانم ها: آرامی ، صادق زاده ، فدایی ، مرادی

آقای طلوع

36629805

امــور مالی

آقايان : حسینی ، قادري ، نجفی ، گلچين

خانم رضایی

36622709

امور عمومی و کارپردازی

آقایان وفامنش ، موسوی نیا ، خسروانی

36615033

امور اداری ، دبیرخانه و كارگزيني

آقايان : شامکوئیان ، فیاض پور

36617994

خانم عباس زاده

آبدارخــانه

آقای صادقي مقدم

---

دورنگار

36629813


آدرس ما : مشهد – قاسم آباد – بلوار ادیب – نبش ادیب 19 – مرکز آموزشی و فرهنگی سما

کدپستی : 9189648916