روسای پيشين سما مشهد

معاونين دانشگاه و روساي مركز آموزشي و فرهنگي سما مشهد از ابتداي تاسيس تا كنون

 

jabari

دكتر علي جباري آزاد

مدت مسئوليت : از ابتداي تاسيس سما مشهد سال 1371 تا آبان ماه 1379

 

 

 

 

 

 

 

nejadhosein

محمدحسين نژادحسين

مدت مسئوليت : از آبان ماه 1379 تا اسفند ماه 1384

 

 

 

 

 

 

alipoor

علي اكبر علي پور

مدت مسئوليت : از اسفند ماه 1384 تا تيرماه 1386

 

 

 

 

 

 

naseri

دكتر محمدرضا ناصري پوريزدي

مدت مسئوليت : از تيرماه 1386 تا آبان ماه 1389

 

 

 

 

 

 

moazami

مهندس عليرضا معظمي

مدت مسئوليت : از آبان ماه 1389 تا تيرماه 1392

 

 

 

 

 

 

modaresi

محمود مدرسي

مدت مسئوليت : از تيرماه 1392 تا اسفند 94

 

 

 

 

 

  

naseriدكتر محمدرضا ناصري پوريزدي

مدت مسئوليت : از اسفند 94 تا کنون